maesmieri.org.uk

Maes Mieri

     

 
 

Gwyneth

 

E-bost / E-mail

Gallwch gysylltu a Gwyneth drwy E-bost / You can contact Gwyneth via E-mail.

 

Diddordebau / Interests

Mae gennyf sawl diddordeb gan gynnwys:

 • Rwyf yn athrawes ac Arolygydd Ysgol Sul Penyparc
 • Rwyf yn Organyddes yng Nghapel y Bedyddwyr Penyparc
 • Rwyf yn hoffi darllen
 • Rwyf wedi bod yn gwerthi rhai o'r hen lyfrau rwyf wedi darllen sawl gwaith ar eBay.
 • Rwyf yn hoffi gwneud posau a chystadleuthau
 • Gwneud Cardiau - ar gyfer defnydd fy hunnan ac i'w gwerthu (yn awr ac yn y man rwyn gwerthu rhai lle mae canran o'r arian yn mynd tuag at waith yr Ysgol Sul. 'Rwyn wneithiriwr Cardiau Swyddogol i'r wefan CraftsUPrint.
 • Rwyf yn gwneud gwefannau syml i aelodau o'r teulu a mudiadau mae diddordeb gennyf ynddynt, ac yn barod i drafod cynorthwyo eraill i gael gwefan.

I have several interests which include:

 • I am a teacher and Superintendent at Ysgol Sul Penyparc
 • I am an Organist at Capel y Bedyddwyr Penyparc
 • I like reading
 • I've been selling off some of the old books I've read several times on eBay.
 • I like doing puzzles and entering competitions
 • Card Making - for own use and selling (every now and then I sell a batch where a a percentage of the sale price goes to the Sunday School. I'm a Registered Card Maker for the CraftsUPrint site.
 • I design simple web sites for members of the family and organisations I have an interest in, and am ready to discuss terms if others want my help to create a website.

Cartref / Home : Ni / Us : Blodau / Flowers : Cardiau / Cards : Dolenni / Links 

Gwenfan gan Gwyneth / Website by Gwyneth